Skip to menu

KakaoTalk_20161126_174146992.jpg

   NAME    

   

   E-MAIL


   PERIOD

   HYEJIN SHIN (신혜진)


  shinhyejin(at)kaist.ac.kr


  2017.03.01 ~ 

J_JANG.jpg

   NAME    

   

   E-MAIL


   PERIOD

   JAEKYEONG JANG (장재경)


  84jkjang(at)kaist.ac.kr


  2017.03.01 ~